English / ქართული / русский /

ინტერნეტ კონფერენციების არქივი:

რამაზ აბესაძე
მოსახლეობის ცხოვრების დონე და საქართველო

ანოტაცია. სტატიაში გადმოცემული ცხოვრების დონის, როგორც ტერმინის, არსი და მნიშვნელობა ეკონომიკური განვითარებისათვის, გამოთქმულია მოსაზრება ცხოვრების დონესთან დაკავშირებული ზოგიერთი ტერმინის შესახებ. შესწავლილია საქართველოში ცხოვრების დონის მდგომარეობა და დასახულია მისი ამაღლების გზები. საკვანძო სიტყვები: “ცხოვრების დონე”, “ცხოვრების ხარისხი”, “საშუალო
2019-11-21
ალფრედ კურატაშვილი
მეცნიერული შემოქმედება, რომელიც ქმნის არაანაზღაურებად ღირებულებას – როგორც კარლ მარქსის ზედმეტი ღირებულების თეორიის მცდარობის მტკიცებულება

ვრცელი რეზიუმე კარლ მარქსის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის დროს, ისევე როგორც მის შემდეგ, ბევრი ცდილობდა კარლ მარქსის ზედმეტი ღირებულების თეორიის გაკრიტიკებას, რომლის მიხედვითაც, არაანაზღაურებადი – ზედმეტი – ღირებულება, თვითონ კარლ მარქსის მტკიცებით, იქმნება დაქირავებული მუშის მიერ უშუალოდ წარმოების სფეროში (?!). ამასთანავე, მიუხედავად კარლ მარქსის ზედმეტი ღირებულების
2019-11-21
გიორგი ბერულავაირმა დიხამინჯია
მიგრაცია და შრომის მიწოდება საქართველოში: მიქროეკონომიკური პერსპექტივა

ანოტაცია. წიანმდებარე ნაშრომში შესწავლილია საქართველოში  მიგრაციას და შინ დარჩენილი ოჯახის წევრების შრომის ბაზარზე მოქმედებას შორის ურთიერთკავშირი. ქართული ოჯახების კვლევის საფუძველზე შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში შედარებით შეუსწავლელ საკითხებზე. პირველი, ჩვენ გამოვიყენეთ ინსტრუმენტული ცვლადების მეთოდიკა მიზეზშედეგობრივი კავშირის
2019-11-21
რევაზ ჯავახიშვილი
ადამიანისეული კაპიტალის მართვის იაპონური მოდელის თავისებურებები

ანოტაცია. ნაშრომში გაანალიზებულია ადამიანისეული კაპიტალის მართვის იაპონური მოდელი, მისი ფორმირების პრინციპები, უპირატესობები და თავისე-ბურებები. მასში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული `სიცოცხ¬ლის მანძილზე დაქირავებისა და ''უფროს-უმცროსობის'' სისტემებზე, შრომით კოლექ-ტივებში ნდობითი ურთიერთობების შექმნასა და განმტკიცებაზე, მოტივა¬ციისა და წახალისების
2019-11-21
რევაზ ლორთქიფანიძე
პოსტკომუნისტური საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრირების გამოწვევები და მათი გადაჭრის მექანიზმების ზოგადთეორიული გააზრება

ანოტაცია. საქართველოს ეკონომიკურ-კონფლიქტური მემკვიდრეობა ყველაზე რთული აღმოჩნდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის და, როგორც ყველას კარგად გვახსოვს, 1994 წელს ცხოვრების დონით ქვეყანა ბოლო ადგილზე აღმოჩნდა არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მთლიანად მსოფლიოში. ევროკავშირის ქვეყნები მსოფლიო კულტურისა და ეკონომიკის ავანგარდში მოიაზრებიან და ისტორიულადაც მოიაზრებოდნენ ყოველთვის,
2019-11-21
მურმან კვარაცხელია
საბაზრო ეკონომიკის გამოწვევების საკითხისათვის საქართველოში

ანოტაცია. მსოფლიო პრაქტიკა ადასტურებს, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა უამრავი გამოწვევით ხასიათდება. სოციალურადორიენტირებულსაბაზროეკონომიკასშინაგანი წინააღმდეგობები გააჩნია. ესაა, უპირველეს ყოვლისა, წინააღმდეგობასაბაზროეკონომიკისეკონომიკურმიზანს, რაცგამოიხატებამოგებისმიღებისკენსწრაფვაშიდამისსოციალურორიენტაციას
2019-11-21
მამუკა ხუსკივაძე
გარემოს დაცვის მაკროეკონომიკური რეგულირების ფინანსური ინსტრუმენტები

ანოტაცია. სტატიაში გაანალიზებულია გარემოს დაცვის მაკროეკონომიკური რეგულირების არსი, აუცილებლობა და გავრცელებული მეთოდები. გაშუქებულია ამგვარი რეგულირების პროცესში ფინანსურ-ეკონომიკური ინსტრუმენტების გამო­ყენების უცხოური გამოცდილება. შეფასებულია საქართველოში გარემოს დაცვის მაკროეკონომიკური რეგულირების თანამედროვე მდგომარეობა და შემოთავაზებულია
2019-11-21
თეა ლაზარაშვილი
ცოდნის ეკონომიკის ფორმირების ინსტიტუციური საფუძვლები და მისი გაზომვის მეთოდები

ანოტაცია. ცოდნის ეკონომიკაში სუბიექტებს შორის ურთიერთქმედებაში ინსტი­ტუტები განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ ისევე, როგორც სხვა ნებისმიერ ეკო­ნომიკურ სისტემებში. ისინი ხელს უწყობენ ურთიერქთქმედების მდგრადი სტრუქ­ტურის ჩამოყალიბებას და ზემოქმედებენ ეკონომიკურ პროცესზე გაცვლისა და წარმოების დანახარჯების გზით. ცოდნის ეკონომიკის განვითარებისათვის, მნიშვნელოვანია
2019-11-21
ლინა დათუნაშვილი
აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობის ზოგიერთი ასპექტი

ანოტაცია. სტატიაში შესწავლილია ბოლო 15 წლის მანძილზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკაში, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე ის გარკვეული წარმატებები, რასაც ქვეყანამ ამ წლებში მიაღწია.განხილულია ქვეყნის პრეზიდენტისა და მთავრობის დიდი ყურადღება აგრარული სექტორის მიმართ და ის ამოცანები (თანამედროვე აგროსამრეწველო კომპლექსის ფორმირება, სადაც გამო­ყენებული
2019-11-21
მარინა მუჩიაშვილიმერაბ ხმალაძენინო აბესაძე
სტუდენტების მიგრაციული განწყობის სტატისტიკური შეფასებები

ანოტაცია. სტუდენტობის მიგრაციული განწყობის სტატისტიკური შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი ინფორმაციული უზრუნველყოფის პირობებში. მიზნობრივი კვლევითი პროექტის - „საქართველოს სტუდენტი ახალგაზრდობის დემოგრაფიული განწყობა“ - ფარგლებში განხორციელდა სტუდენტების ემიგრაციული განწყობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ანკეტური მეთოდით და მისი სტა­ტისტიკური
2019-11-21
მალხაზ ჩიქობავა
1929-33 წლების დიდი დეპრესიის 90-ე წლისთავი

ანოტაცია.ნაშრომშიგაანალიზებულია გასული საუკუნის 30-იანი წლების დრამატული მოვლენა, რომელიც „დიდი დეპრესიის“ სახელით შევიდა ისტორიაში. უკვე თითქმის საუკუნე მიიწურა და დღემდე გრძელდება კამათი კრიზისის მიზეზებზე. თვალსაზრისი მრავალგვარია. ამათგან ზოგიერთი ერთმანეთს ავსებს, მაგრამ ზოგიერთი თვალსაზრისი კი სრულიად ურთიერთსაწინააღმდეგოა. მკვლევართა და ექსპერტთა ერთი
2019-11-21
თამარ თაფლაძელია თოთლაძემამუკა ხუსკივაძე
ადამიანისეული კაპიტალის ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის მოდელირება

ანოტაცია.მრავალი ქვეყნის სტრატეგია ორიენტირებულია ზრდის ორ სფეროზე: მდგრადი და ინკლუზიური, რომლის მიღწევა შეუძლებელია ადამიანური კაპიტალის წვლილის გარეშე. ნათელია, აგრეთვე, რომ ამ მიზნების განხორციელება წარმოუდგენელი იქნება კარგი განათლებისა და ტრენინგის სისტემის გარეშე. ადამიანური კაპიტალის წვლილი ეკონომიკურ ზრდაში განხილულია როგორც თეორიულმა მოდელებში, ისე
2019-11-21
თენგიზ ქავთარაძე
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სექტორული და რეგიონული პრობლემები

ანოტაცია. ნაშრომში შესწავლილია საქართველოს ბუნებრივ-რესურსობრივი პოტენციალის თავისებურებათა გათვალისწინებით, ქვეყანაში აგრარული რეფორ-მების მიმდინარეობის პროცესი. განხილულია სოფლის მეურნეობის განვითარების სექტორული და რეგიონალური პრობლემები, დადგენილია მიზეზები რომლის მეშვეობითაც სექტორული პრობლემები იწვევენ რეგიონულ პრობლემებს.  საკვანძო სიტყვები: სოფლის
2019-11-21
ბესიკ ბოლქვაძე
ფულადი ნაკადების ანალიტიკური მნიშვნელობა კომპანიათა ფინანსურ გადაწყვეტილებებში

ანოტაცია. საქართველოში კომპანიათა ფინანსური ანგარიშგებების სახელმწიფოსადმი წარდგენის აუცილებლობა, რაც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და შესაბამისი მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისად იქნა განმტკიცებული, რადიკალურად ზრდის ფინანსური ანგარიშგებითი ვალდებულების მნიშვნელობას და ამაღლებს ე.წ. ანგარიშგებით კულტურას. ფინანსური ანგარიშგების ორგანულ და
2019-11-21
გოდერძი ტყეშელაშვილიზვიად ელიზბარაშვილიილია შარაშენიძე
თბილისის სატრანსპორტო სისტემის წარმოშობისა და განვითარების შესახებ

ანოტაცია. თბილისი უდიდეს ურბანულ ქალაქთა რიცხვშია მილიონზე მეტი მუდმივი მცხოვრებით და ასიათასობით სტუმრით, რომლებიც სატრანსპორტო მომსახურებას საჭიროებენ. ეს პროცესი ქალაქის და მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის გავლენით მუდმივად უმჯობესდება, თუმცა მგზავრთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურებაში კვლავ არაერთი პრობლემაა. სტატიაში განხილულია თბილისის საზოგადოებრივი
2019-11-21
ეთერ კაკულიაგოჩა მალანია
მცირე და საშუალო ბიზნესის სტატუსის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები და განვითარების მაჩვენებლები თანამედროვე პოსტსაბჭოთა საქართველოში

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია თანამედროვე პოსტსაბჭოთა საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის კრიტერიუმების განმსაზღვრელი საკანონმდებლო ორგანოს სამართლებრივი მასალები და სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგია. ნაჩვენებია, რომ დღეისათვის ჯერ კიდევ არ არის შემუშავებული მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის კრიტერიუმები, და მათი სტატისტიკური სიდიდეები;
2019-11-21
დალი მაგრაქველიძე
რისკის პირობებში მომხმარებელთა არჩევანის ანალიზი სარგებლიანობის ფუნქციის გამოყენებით

ანოტაცია: მომხმარებლებს არჩევანის გაკეთება უწევთ რისკის პირობებში, ამიტომ ამ პრეფერენციების აღსაწერად გამოიყენება მოსალოდნელი სარგებლიანობის ფუნქცია ან ფონ ნოიმან-მორგენშტერნის სარგებლიანობის ფუნქცია. ეს ისეთ ფუნქციაა, რომელიც დამოკიდებულია არა მარტო მოხმარების დონეზე, არამედ ალბათობებზეც.თუ მომხმარებელი რისკის უარმყოფელია და ცდილობს მოსალოდნელი სარგებლიანობის
2019-11-21
გიორგი ბრეგვაძე
ინოვაციური აქტივობა საქართველოში

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია უკანასკნელ ხანებში საქართველოში ინოვა­ციური აქტივობის საკითხები. უახლესი სტატისტიკური მაჩვენებლების საფუძველზე გაანალიზებულია საქართველოში ინოვაციური აქტივობის მდგომარეობა. საკვანძო სიტყვები: ინოვაცია, ინოვაციური ეკონომიკა, სტატისტიკური მაჩ-ვენებლები.  თანამედროვე ეკონომიკაში ინოვაციების როლი საგრძნობლად გაიზარდა. ინოვაციების
2019-11-21
ლალი ხურცია
ციფრული პლატფორმები და ეკონომიკური გავლენები

ანოტაცია. სტატიაში გაკეთებულია ციფრული პლატფორმების მზარდი როლი თანამედროვე გლობალური ეკონომიკის პირობებში. განსაზღვრულია ციფრული პლატფორმების არსი და მათთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები, ის ხელშემწყობი გარემოებები, რომლებიც განაპიროებებს ციფრული პლატფორმების მოქნილობას და ეფექტურობას. აღწერილია ის საკვანძო საკითხები, რომლებიც ციფრული პლატფორმების
2019-11-21
თამაზ გამსახურდიათეიმურაზ ფესტვენიძე
პოსტკომუნისტურ საქართველოში ეკონომიკის განვითარების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი

ჩვენს პლანეტაზე  ყველა ქვეყანას, მცირე გამონაკლისის გარდა, გააჩნია კონსტი­ტუცია, რომლის თანახმად, ხელისუფლება ზრუნავს თავდაცვითი ძლიერების განმტ­კიცებისათვის, თავისი მოსახლეობის განუხრელი კეთილდღეობისთვის. ადამიანები კი შრომის კანონმდებლობის შესაბამისად იღწვიან როგორც ქვეყნის, ასევე პირადი ცხოვრების დონის ამაღლებისათვის. ამ ქვეყნებს შორის თავისი კუთვნილი
2019-11-21
მედეა მელაშვილინუნუ ქისტაურიქეთევან ქველაძე
აზერბაიჯანის ტურიზმის განვითარების ზოგიერთი ეკონომიკური ასპექტი

ანოტაცია. ყოფილი პოსტკომუნისტური ქვეყნების სწრაფვა მოწინავე განვითარებული ქვეყნების რიგში ყოფნის მიზნით დღის წესრიგში აყენებს სწრაფი ეკონომიკური განვითარების ალტერნატიული გზების ძიების საკითხს. სტატიაში განხილულია საბჭოთა კავშირის დაშლის ბაზაზე ჩამოყალიბებული დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის  მთავრობის მიერ ეკონომიკის დივერსიფიკაციის პოლიტიკის
2019-11-21
მედეა მელაშვილინუნუ ქისტაურიქეთევან ქველაძე
ბელარუსის რესპუბლიკის ეკოლოგიური სისტემის ზოგიერთი ასპექტი

ანოტაცია.ნაშრომი ეძღვნება დღევანდელობის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემას, როგორიცაა დედამიწის ეკოლოგიური ბალანსის დარღვევა და „მწვანე ეკონიმიკის“ უდიდესი მნიშვნელობა. აღნიშნული საკითხი განხილულია ერთ-ერთი პოსტკომუნისტური ქვეყნის - ბელარუსის მაგალითზე, რომელიც სწორედ ეკოლოგიური თვალსაზრისით უძლიე­რესად დაზიანდა ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად. ნაშრომში
2019-11-21
მედეა მელაშვილინუნუ ქისტაურიქეთევან ქველაძე
ბელარუსის რესპუბლიკის ინოვაციური სისტემის შესახებ

ანოტაცია.ნაშრომში განხილულია ბელარუსის რესპუბლიკის ეკონომიკის განვითარების ინოვაციურ რელსებზე გადასვლა, როგორც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის საკვანძო საკითხი. აღნიშნულ პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რესპუბლიკის სამეცნიერო-საკადრო პოტენ­ციალის შენარჩუნებასა და განვითარებას. ავტორები ყურადღებას უთმობენ ამ კუთხით დასახულ
2019-11-21
მარინე ცუცქირიძე
პოსტკომუნისტური ეკონომიკის განვითარების პროცესში მაღალი ტექნოლოგიების ბიზნესში გამოყენების შესახებ

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია ბიზნესის სისტემაში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების აუცილებლობის და მიზანშეწონილობის საკითხები და ამ გზით ევროინტეგრაციაში გაერთიანებული პოსტკომუნისტური სახელმწიფოების საბაზრო ურთიერთობების განვითარების მიმართულებები; გადმოცემულია თანამედროვე მაღალი ტექნოლოგიების ბიზნესის რაციონალურად წარმართვის მიზნებისა და საწარმოო
2019-11-21
ზურაბ წერეთელი
სასურსათო უსაფრთხოება, როგორც ძირითადი გლობალური პრობლემა

ანოტაცია ბოლო წლებში საქართველოში განხორციელებული გარდაქმნების მიუხედავად, კვლავ მნიშვნელოვანია სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა, რომელიც ამასთანავე გლობალურ ეკონომიკურ პრობლემასაც წარმოადგენს და მჭიდროდაა დაკავშირებული ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემასთანან. გლობალიზაციის გაღრმავებამ და ღია ეკონომიკების განვითარებამ იგი კიდევ უფრო აქტუალური
2019-11-21
ლალი ხიხაძეალექსანდრე შულაია
მცირე ბიზნესის განვითრების რელიგიური მოტივები და მახასიათებლები

ანოტაცია. რელიგიური სისტემები და სხვა სოციო-კულტურული ფენომენები არათანაბარ და არაერთგვაროვან გავლენას ახდენს ამა თუ იმ დარგსა და ბიზნესსუბიექტზე, მათი ზომის, სტრუქტურისა და მიზნების შესაბამისად. კერძოდ, როდესაც მსხვილი ბიზნესი თავისი მასშტაბებისა და პროდუქტ(ებ)ის უნივერსალური მახასიათებლებისა და ფართო ასორტიმენტის გამო ნაკლებად სენსიტიურია განსაკუთრებული,
2019-11-21
ლია დვალიშვილი
გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები და საქართველო

ანოტაცია.ნაშრომში მიმოხილულია ეკოლოგიური პრობლემების ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობის შესახებ, მითითებულია ამ პრობლემათა საზოგადოებაზე ზემოქმედების მასშტაბებზე. ვრცლად მიმოხილულია გლობალურ პრობლემებს შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირსა და გლობალურ გარემოში საზოგადოების საქმიანობის შედეგებზე. გამოკვეთილია ბიოუსაფრთხოების საკითხების მჭიდრო ურთიერთკავშირი ქვეყნის
2019-11-21
ციცინო თეთრაული
ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ზოგიერთი საკითხი პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია ბუნებრივი რესურსების როლი და მნიშვ­ნელობა კაცობრიობის ცხოვრებაში. ადამიანი უხსოვარი დროიდან ზემოქმედებს ბუნებაზე. ნიადაგის არასწორი გამოყენება რჩება თანამედროვე საზოგადოების საფრთხედ, მაშინ როდესაც მსოფლიო მოსახლეობა სწრაფად იზრდება, ნაყოფიერი ნიადაგების რაოდენობა კი წლიდან-წლამდე მცირდება. ნიადაგის ეროზია და დეგრადაცია უკვე
2019-11-21
ზურაბ ნოზაძე
ეკოლოგიური მენეჯმენტის მექანიზმი და მისი მნიშვნელობა მდგრადი ეკონომიკის განვითარებაში

ანოტაცია. ეკოლოგიური პოლიტიკა მიმართულია იმ ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების გადასაწყვეტად, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივი გარემოს მდგრად განვითარებას. ეკოლოგიური პოლიტიკა სტანდარტის მიხედვით განსაზღვრავს ეკოლო-გიზაციის ორგანიზაციულ სტრუქტურას, საწარმოს მოვალეობას ბუნებრივი გარემოს დაცვის საქმეში. ეკოლოგიური მენეჯმენტის ეფექტიანობის შეფასება _ ეს არის
2019-11-21
ქეთევან შენგელიანინო მაღლაკელიძე
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბიზნესის გავლენა მომავლის საგანმანათლებლო სისტემაზე

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბიზნესის როლი თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების პროცესში და მისი გავლენა მომავლის საგანმანათლებლო სისტემაზე. საკვანძო სიტყვები:  ხელოვნური ინტელექტი,ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მომავლის განათლება, გლობალური სამყარო, ფრიქციული და სტრუქტურული უმუშევრობა, დასაქმება.  შესავალი ჩვენ ვცხოვრობთ სწრაფად
2019-11-21
ქრისტინე (ქეთევან) კურატაშვილი
ადამიანისეული ინტელექტუალური კაპიტალი და კულტურის ფაქტორი

ვრცელი რეზიუმე ადამიანისეული კაპიტალის პრობლემების კვლევა წარმოადგენს ერთ–ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მიმართულებას ეკონომიკურ მეცნიერებაში, რამეთუ ადამიანი ასრულებს მთავარ როლს ეკონომიკისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ფუნქციონირებაში. ამასთან, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ადამიანისეულ ინტელექტუალურ კაპიტალს, რადგან ინტელექტს ფუნდამენტური მნიშვნელობა
2019-11-21
თამარ ვანიშვილი
მიზნის მართვით მიღებული წარმატების შედეგი თანამედროვე ორგანიზაციაში

ანოტაცია. შეუძლებელი არაფერია თუ ზუსტად განსაზღვრავ რისი გაკეთება გსურს და რისი მიღწევა შეგიძლია. ოცნებების რეალობად ქცევაში იღბალი დიდ როლს თამაშობს, თუმცა მხოლოდ იღბალი არ განაპირობებს ოცნებების ასრულებას, მთავარია, სასურველი ცვლილებების განხორციელებით მიღებული შედეგების არ გვეშინოდეს. ცვლილებები აუცილებელია, საჭიროა. სწორად შერჩეული მიზანი წარმატების
2019-11-21
როინ თათეშვილიგიორგი ჯვარიძე
მოსახლეობის ეკონომიკური უთანასწორობის და მიგრაციული განწყობის გამოკვლევა სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობაში

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მოსახლეობის ეკონომიკური უთანასწორობა. ამ მიზნით ჩატარებულია 100 კაციანი სამიზნე ჯგუფის სოციოლოგიური გამოკითხვა. კვლევა ჩატარებულია შემოსავლების უთა-ნასწორობისა და მიგრაციული განწყობის ტესტით. გამოკითხული მოსახ¬ლეობის შემოსავლების მიხედვით გამოთვლილმა უთანასწორობის კოეფიციენტმა, ანუ ე. წ. ჯინის კოეფიციენტმა,
2019-11-21
ნინო ჟორჟიკაშვილი
ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების ინდიკატორები (მეთოდოლოგიური საფუძვლები)

  ანოტაცია. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ინკლუზიური ზრდისა და განვითარების  მოდელი ძალიან აქტუალური საკითხია ნებისმიერი ქვეყნისათვის, ამ მოდელმა განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“-ზეც მოახდინა გავლენა. აღნიშნული მიდგომის თანახმად, განვითარების პოლიტიკა უნდა დაეფუძნოს ფართო დიალოგს, რომელშიც, ექსპერტების და პოლიტიკოსების გარდა, ღარიბები და დაბალი
2019-11-21
ლელა მამალაძე
ბლოკჩეინ ტექნოლოგია: საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო

ანოტაცია. სტატიის მიზანია გამოიკვლიოს ციფრული ტექნოლოგიის ინოვაციის -  ბლოკჩეინის არსი, შექმნისა და განვითარების ეტაპები, ფუნქციონირების საფუძვლები და შესაძლებლობები, კრიპტოგრაფიული აქტივების გამოყენების დადებითი მხარეები და კრიტიკა.  კვლევაში გაანალიზებულია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დანერგვის მხრივ საქართველოში გადადგმული ნაბიჯები და შედარებულია 
2019-11-21
მაია გრიგოლია
პოსტკრიზისული პერიოდის ფისკალური პოლიტიკის მაკროეკონომიკური შეფასების ანალიზი

ანოტაცია მსოფლიოს ბოლო, 2008-2009 წლების ეკონომიკურმა კრიზისმა ფისკალური და ზოგადად მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გადახედვა და ხელახალი გააზრება გამოიწვია და შედეგად აღსანიშნავია, რომ ფინანსური კრიზისის შემდგომ დომინირებს აზრი იმის შესახებ, რომ რიგ საკითხებში ფისკალური პოლიტიკა უფრო ეფექტიანია და რწმენა იმის შესახებ, რომ მონეტარულიპოლიტიკაუფრომოქნილია და
2019-11-21
ბექა თოფურია
მომსახურების ხარისხი - სასტუმრო ბიზნესის გამოწვევა ქ. თბილისის მაგალითზე

ანოტაცია. თბილისში ტურისტული ნაკადების ზრდისა და ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, რეკორდულად იზრდება სატუმროების რაოდენობა. საქართველოში სასტუმროების ვარსკვლავებით შეფასების დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ადგილობრივი სასტუმროების მომსახურების ხარისხი ვერ უზრუნველყოფს სათანადო კონკურენტულ უპირატესობას. სტატიაში
2019-11-21
ლელა შოლერ-იორდანაშვილი
დერივატივების ბაზრების შედარებითი ანალიზი განვითარებად და განვითარებულ ეკონომიკებში

ანოტაცია. ფორმირებადი ეკონომიკის (EME) დერივატივების ბაზრების ბრუნვა უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე მოწინავე ეკონომიკის. ამჟამად ყველაზე მსხვილი ფორმირებადი დერივატივების ბაზრები მდებარეობს კორეაში, ბრაზილიასა და აზიის ორ ფინანსურ ცენტრში–ჰონგ კონგსა და სინგაპურში. დერივატივების ბრუნვის მხოლოდ 10%-ია ფორმირებადი ბაზრის ეკონომიკის ვალუტით განსაზღვრულ ხელშეკრულებებში,
2019-11-21
გიორგი ქურასბედიანიბელა დედანაშვილი
საქართველოს სატრანსპორტო ფუნქციის გააქტიურების მაკროეკონომიკური პრობლემები

ანოტაცია. საქართველო წარმოადგენს ევროპის აზიასთან დამაკავშირებელ ტერიტორიულ ხიდს დასავლეთისათვის, შესაბამისად მის ტერიტორიაზე გაედინება ევროპის აზიასთან დამაკავშირებელი უმოკლესი გზა, ამასთან, საქართველოს ეკვრის შავი ზღვის აკვატორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც მოხერხებული ბუნებრივი წანამძღვრებია საქართველოს ტრანსპორტის განვითარებისათვის. მიუხედავდ აღნიშნულისა,
2019-11-21
ნუცა მჭედლიშვილი
გლობალური ინოვაციური ინდექსის მაჩვენებელი საქართველოსთვის და მისი ანალიზი

ანოტაცია. სტატიში გადმოცემულია გლობალური ინოვაციური ინდექსის,როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორის არსი და მნიშვნე¬ლობა. აღწერილია მისი დინამიკა საქართველოსთვის,შეფასებულია მისი ძლიერი და სუსტი შემადგენელი ნაწილები ქვეყნისთვის,რის საფუძველზეც დასახულია საქართ¬ველოს ეკონომიკური განვითარების მთავარი გამოწვევები. საკვანძო სიტყვები:
2019-11-21