English / ქართული / русский /

დაარსების დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციების არქივი

რამაზ აბესაძეეთერ კაკულიანანა ბიბილაშვილი
XXI საუკუნის ეკოლოგიური გამოწვევები

ანოტაცია. ნაშრომში გამოკვლეულია გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც გადაუჭრელი რჩება XXI საუკუნეშიც. კერძოდ: მსოფლიო ოკეანის, გეოფოინდის განადგურებისა და განადგურების, ატმოსფეროს დაბინძურების, ოზონის ფენის დარღვევის პრობლემა და და სხვა პრობლემა. საკვანძო სიტყვები:კოევოლუცია, ბიოსფერო, ნეოსფერო, კლიმატის ცვლილება, სათბური გაზები. შესავალი  დღეისათვის
2021-06-30
ანზორ აბრალავადავით ფოდიაშვილი
სამრეწველო საწარმოების ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასების ეტაპები

ანოტაცია. ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასება კვლავ აქტუალურ პრობ­ლემად რჩება, როგორც სამრეწველო საწარმოებისთვის, ასევე ყველა დაინ­ტერესებული მხარისთვის. საწარმოს ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის შეფასება დამოუკიდებლად ვერ განხორციელდება დაინტერესებული მხარეების მიერ საჭირო დროითი და ინფორმაციული რესურსების არარსებობის გამო. ამრიგად, ჩვენი კვლევის ამოცანა იყო
2021-06-30
დავით ასლანიშვილიდავით შაქარაშვილი
COVID-19 ეპოქა და მისი გავლენა საერთაშორისო ფინანსურ დანაშაულზე მსოფლიოში

ანოტაცია. 2020 წელს დაწყებულმა კორონავირუსის გლობალურმა პანდემიამ (COVID-19) მკვეთრად შეცვალა მსოფლიო საზოგადოების ყოფა–ქცევა და ცხოვრებისადმი დამოკიდებულბა. კარდინალური ცვლილება განიცადა როგორც ყოფითმა და ადამიანურმა, ასევე ბიზნეს ურთიერთობებმა. ამ მხრივ მრავალი კვლევა და დაკვირვება ხორციელდება სამეცნიერო წრეებსა და ლიტერატურაში, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ
2021-06-30
გივი ბედიანაშვილი
საზოგადოებრივი სექტორი კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში

ანოტაცია. ნაშრომში გადმოცემულია კოვიდ-19-ის პანდემიის სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები და მისი დაძლევის გზები მსოფლიოში და საქართველოში. განხილლია საზოგადოებრივი სექტორის გაზრდილი როლი და მისი ცალკეული ფუნქციების მნიშვნელობა, როგორიცაა მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობის და ბიზნესის მხარდაჭერა, ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანი მუშაობის
2021-06-30
გიორგი ბერულავა
COVID-19 კრიზისთან გამკლავება საქართველოს შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში

ნაშრომი იკვლევს COVID-19 კრიზისის გავლენას ბიზნეს საქმიანობაზე საქართველოს შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში. კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ საწარმოთა შერჩევის  უმრავლესობა მძიმედ დაზარალდა კრიზისით. კვლევის შედეგებისა და საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე ნაშრომში ჩამოყალიბულია პოლისი რეკომენდაციების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს შერჩეული მუნიციპალიტეტების
2021-06-30
სოლომონ პავლიაშვილიდავით გუბელაძე
ბუნებრივი რესურსების ოპტიმიზაცია, ნარჩენების მიმართ პასუხისმგებლობა და ცირკულარული ეკონომიკა

ანოტაცია. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა მნიშვნელოვან დანახარჯებს ითხოვს და მისი ოპტიმალური გამოყენება  განსაზღვრავს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკურ მხარეს. ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია არსებული ბუნებრივი რესურსების ეკონომიკური ეფექტიანი მართვა, განსაკუთრებით სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების  გადამუშავება და 
2021-06-30
ნუგზარ პაიჭაძე
ტალანტების მართვა როგორც წარმატების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

ანოტაცია. დღეს ქვეყნის ეკონომიკის ეფექტიანობის ამაღლებაში გადამწყეტ როლს თამაშობენ მაღალი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი ნიჭიერი ადამიანები. მოცემულ პრობლემაზეა შესრულებული წინამდებარე სამეცნიერო სტატია. მასში განხილულია შემდეგი საკითხები: ტერმინ „ტალანტების მართვის“ განმარტება და  მისდამი მიდგომები, ტალანტების მართვის ფორმირება და მისი პრინციპები,
2021-06-30
ავთანდილ სულაბერიძენინო გომელაურივლადიმერ სულაბერიძეიოსებ არჩვაძე
პანდემიის სტარტის კორონასოციოლოგიური და კორონაეკონომიკური შედეგები საქართველოში

„სასწრაფოდ უნდა გადავხედოთ ჩვენს შეხედულებებს მსოფლიოს შესახებ“. ალბერ კამიუ „შავი ჭირი“.  ანოტაცია.სტატიაში განხილულია პანდემოლოგიის დარგების პანდემიის სოციოლოგიის და ეკონომიკის მიმართულებით ჩატარებული სოციოლოგიური და ეკონომიკური გამოკვლევის შედეგები საქართველოში კორონა ვირუსის საწყისი ეტაპის მიხედვით. მოცემულიაპანდემიის საფრთხის შესახებ მოსახლეობის
2021-06-30
თეიმურაზ შენგელია
ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები კოვიდპანდემით გამოწვეული კრიზისის პირობებში

ანოტაცია. 2020 წლიდან მსოფლიო აღმოჩნდა ახალ გლობალურ კრიზისის წინაშე და შესაბამისად გაიზარდა ეკონომიკური და სოციალური დესტაბილიზაციის ხარისხი, რომელიც იმდენად მაღალია, რომ შეუძლებელი გახდა პანდემიის მესამე ტალღის ეკონომიკური შედეგების პროგნოზირება. პანდემიით გამოწვეულ კრიზისს თან ახლავს არა მხოლოდ გლობალური ხასიათის დანაკარგები, არამედ მათი კომპენსაციის შეზღუდული
2021-06-30
რევაზ ჯავახიშვილი
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტენდენციები საქართველოში გლობალიზაციისა და პანდემიის თანამედროვე ეტაპზე

ანოტაცია. გლობალიზაციის ეპოქაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, როგორც კაპიტალის მოძრაობის საერთაშორისო ფორმა, უდიდეს როლს ასრულებს როგორც მსოფლიოს განვითარებული, ისე განვითარებადი ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკურ აღორძინებაში. ნაშრომში გაანალიზებულია გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპზე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკის ძირითადი ტენდენციები. მასში
2021-06-30
ანა აბესაძე
შიდა ტურიზმის განვითარების ტენდენციები საქართველოში COVID-19 პანდემიის ფონზე

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია შიდა ტურიზმში გამოვლენილი ტენდენციები COVID-19პანდემიამდე  და იმ მოლოდინების სტატისტიკური ანალიზი, რომლებსაც უნდა ველოდოთ პოსტპანდემიის პერიოდში. მოლოდინები გაანალიზებულია ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, რომლისთვისაც მომზადდა  სტატისტიკური დაკვირვების ინსტრუმენტარი.  შეირჩა კვლევის დიზაინი  და  განისაზღვრა
2021-06-30
ნინო აბესაძე
სამედიცინო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში პოსტპანდემიის პერიოდში

ანოტაცია. Covid-19-ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში მსოფლიოში  ეპიდემიოლოგიური ვითარება კვლავ რთულია და ქვეყნების უმრავლესობა  კორონა ვირუსის  გავრცელების მესამე ტალღის რეალური საფრთხის წინაშეა. ტურიზმის  აღორძინების მოლოდინები, რომლებიც პანდემიიდან ერთი წლის შემდეგ გაჩნდა, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ისევ ეკონომიკური განუსაზღვრელობის ფაზამ
2021-06-30
გრიგოლ აბრალავა
სოციალური საბაზრო მეურნეობის კონცეფციის ჩამოყალიბებისა და განვითარების თეორიული საფუძველი

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია თეორიული შეხედულებები, რომლებმაც სათავე დაუდეს სოციალური საბაზრო მეურნეობის დამოუკიდებელ თეორიას; იმ მეცნიერთა მოსაზრებები, რომელთაც შექმნეს თეორია და სისტემაში მოიყვანეს მისი დებულებები;  სპეციალისტთა შეხედულებები, რომლებმაც განავითარეს აღნიშნული თეორია. შემოთავაზებულია თეორიული პოზიციების თანამედროვე პირობებში გამოყენებისას
2021-06-30
ანა ანუშიძე
აზერბაიჯანის ეკონომიკური პოლიტიკა

ანოტაცია. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ  წინამდებარე ნაშრომი მოვამზადე ჩემი სადისერტაციო ნაშრომის სამუშაო პროცესის ერთ - ერთი ეტაპის დასრულების შემდეგ. ნაშრომის მიზანია აზერბაიჯანის, როგორც ახალგაზრდა საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნის, ეკონომიკურ სტაბილურობაზე მოქმედი ფაქტორების წარმოჩენა, ეკონომიკური პოლიტიკის მახასიათებლების განხილვა. ნაშრომის მიზნიდან
2021-06-30
ნუნუ აჩუაშვილისესე ხატიაშვილი
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება როგორც ღირსეული ცხოვრების აუცილებელი პირობა

ანოტაცია.ბიზნესი ქმნის დამატებით მატერიალურ სიმდიდრეს ეკონომიკური საქმიანობით. განვითარებული მსოფლიო სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა მცირე და საშუალო ბიზნესია. ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური ჩამორჩენის, სიღარიბისა და უმუშევრობის დასაძლევად, ჩვენი ქვეყნის მთავრობამ უნდა შექმნას ყველა პირობა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის.
2021-06-30
ხათუნა ბერიშვილი
Covid 19-ის ზეგავლენა საქართველოს საინვესტიციო გარემო ცვლის დინამიკაზე

ანოტაცია. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პირველი შემთხვევა საქართველოში 2020 წლის 26 თებერვალს დადასტურდა. კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაციამდე, ქვეყანაში დაავადებასთან ბრძოლის ერთადერთ მექანიზმად მიჩნეული იყო სოციალური დისტანცირება და იზოლაცია (lockdown). კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად ქვეყანაში მიღებულ იქნა ისეთი ზომები, როგორიცაა: საერთაშორისო მიმოსვლის შეზღუდვა;
2021-06-30
სოფიო ბერიძე
მსოფლიო დავალიანების პრობლემა და სავალო კრიზისის საფრთხეები

ანოტაცია. სტატიაში გაანალიზებულია ბოლო 50 წლის მანძილზე არსებული სავალო კრიზისების წარმოშობის საფუძველი და შემუშავებულია გარკვეული რეკომენდაციები სამომავლო საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით. საგარეო სახელმწიფო ვალის პრობლემის აქტუალობა გაიზარდა იქედან გამომდინარე, რომ ის პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფოს ეკონომიკის უსაფრთხოებასთან. საქართველოს  თანამედროვე
2021-06-30
ლია ბიბილაშვილი
ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ეკოლოგიური საკითხები

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია საქართველოში ჰიდროენერგეტიკის განვითარების აუცილებლობა და მისი თანმდევი ეკოლოგიური პრობლემები. საზოგადოების ინტერესები და ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ეკოლოგიური საკითხები მჭიდროდაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. საზოგადოებას აინტერესებს, როგორ და რა გზებით მოხდება მათი ენეგეტიკული უზრუნველყოფა. საქართველო თავის
2021-06-30
გიორგი ბრეგვაძე
საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი და ბინების გაყიდვები 2020-2021წწ.

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია პანდემიის პირობებში თბილისა და საქართველოში საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის მონაცემები 2021 წელში და გაანალიზებულია ბინების გაყიდვების მაჩვენებლები 2020-2021 წლებში. საკვანძო სიტყვები: უძრავი ქონება, საცხოვრებელი ფართი, ფასები, უძრავი ქონების ბაზარი. შესავალი  საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (RPPI) ასახავს საქართველოში
2021-06-30
მადონა გელაშვილი
Covid-19, როგორც არსებული გლობალური საფრთხე

ანოტაცია: Covid-19 (კორონალური ვირუსი) საკმაოდ რთული გამოწვევა და ძლიერი საფრთხე აღმოჩნდა არა მხოლოდ მსოფლიო ჯანდაცვის სისტემისათვის, არამედ გლობალური ეკონომიკისათვისაც. 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ვუჰანში გაჩენილი ვირუსი რამდენიმე თვეში პანდემიად იქცა და მსოფლიო ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანი  ნეგატიური ეფექტი შეუქცევადი გახადა. ცხადია, საკმაოდ რთულია ზუსტი პროგნოზების
2021-06-30
ანა გვარამაძე
ციფრული ტექნოლოგიების გავლენა მომხმარებელზე ტურისტული პროდუქტის შეძენისას

ანოტაცია. ბოლო 30 წლის განმავლობაში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გავლენა გლობალურ ეკონომიკაზე მნიშვნელოვნად შეიცვალა. სხვადასხვა ნიშის ბაზრების გაფართოებას მოჰყვა საზღვრების შესუსტება ტურიზმსა და სოციალური ცხოვრების სხვა სფეროებს შორისაც. ტურიზმის ინდუსტრიისთვის აუცილებელია  სოციალურ მედიაში საინტერესო შინაარსის შექმნა მოგზაურობის ყველა ეტაპზე.
2021-06-30
ირინა გოგორიშვილი
ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი გამოწვევებიCOVID19-ის პანდემიისა და პოსტპანდემიური პერიოდებში

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია COVID19-ის პანდემიისა და პოსტპანდემიური პერიოდის საკითხები. გაანალიზებულია საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის შესაძლებლობი ეკონომიკური ტრანსფორმაციისა და კრიზისის დაძლევისათვის. ძირითადი პოლიტიკა და გადაწყვეტილებები უნდა ეფუძნებოდეს ეკონომიკის სტაბილური განვითარებისა და აღდგენის ციფრიზაციის პროცესებს და ახალი ტენდენციების
2021-06-30
მაია გოგოხია
კომერციული ბანკების კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის შეფასების საკითხისათვის

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია საზღვარგარეთის პრაქტიკაში არასაფინანსო კომპანიებისა და ბანკების კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შეფასებისათვის გამოყენებული სარეიტინგო (საინდექსო) მეთოდიკები, ასევე აკადემიურ ლიტერატურაში მოცემული ბანკების სოციალური პასუხისმგებლობის შეფასებისადმი ზოგიერთი საინტერესო მიდგომა. ხაზგასმულია, რომ მიზანშეწონილია
2021-06-30
ნინო გორგაძე
COVID 19 პანდემიის გავლენა პროექტების მართვაზე - გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია პანდემიის დაწყების პერიოდიდან პროექტებისმენეჯერების  და პროექტული ორგანიზაციების მიერ განვლილი ეტაპები პროექტების მიწოდების კუთხით, პრობლემები, გამოწვევები და მათი  ეფექტური გადაჭრის გზები. საკვანძო სიტყვები: პანდემია, პროექტების მართვა, მოქნილი ორგანიზაციები.  შესავალი  2020 წლის დასაწყისში,
2021-06-30
ლინა დათუნაშვილი
სასურსათო უსაფრთხოება და საქართველოს სოფლის მეურნეობა

ანოტაცია. ნაშრომში გაშუქებულია ტერმინი„სასურსათო უსაფრთხოება“ და მისი წარმოშობის ისტორია. განხილულია იმ ძირითადი მიმართულებების მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სასურსათო უსაფრთხოება. ნაჩვენებია რიგი მიზეზის გავლენა მასზე. მიმოხილულია 2016-2019 წლებში საქართველოს ეროვნული მეურნეობის ერთ-ერთი ძირითადი დარგის - სოფლის მეურნეობის რეალური მდგომარეობა და მისი
2021-06-30
ლია დვალიშვილი
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი და დაბინძურება საქართველოში

ანოტაცია. ჰაერის დაბინძურება მსოფლიოს ერთ-ერთი მწვავე გარემოსდაცვითი პრობლემაა. ნაშრომში გაანალიზებულია, როგორ უკავშირდება ჰაერის მაღალი ხარისხი  ცხოვრების მაღალ ხარისხს. მოყვანილია ჰაერის დაბინძურების შედეგად სიკვდილიანობით გამოწვეული ზარალისა და ცხოვრების ხარისხის გაუარესებით მიყენებული ზიანის ამსახველი მონაცემები. აღნიშნულია, რომ საქართველოში ატმოსფერული
2021-06-30
მარიამ ებრალიძე მაია სოსელია
ლაბორატორიული შეცდომების მონიტორინგის მნიშვნელობა კლინიკური ლაბორატორიის მენეჯმენტში

ანოტაცია. კლინიკური ლაბორატორიული ტესტების გამოყენება დიაგნოზის დასმის პროცესში გადაწყვეტილების მისაღებად, წარმოადგენს კლინიკური მედიცინის განუყოფელ ნაწილს. მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებათა 60-70% დაფუძნებულია ლაბორატორიული კვლევების შედეგებზე, შესაბამისად ლაბორატორიულ ტესტების  საიმედოობას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. მიუხედავად იმისა, რომ ავტორიზაციამ,
2021-06-30
ნაირა ვირსალაძემავლინა ყიფიანი
საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების სტატისტიკა, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორი

ანოტაცია. საგადასახდელო ბალანსი ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის  ანალიზის, შესწავლის და  პროგნოზირების ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი და   მნიშვნელოვანი ინდიკატორია როგორც საგარეო ეკონომიკური, ისე  ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრისათვის.საქართველოს ეკონომიკის  წინაშე არსებული  გამოწვევების სათანადო პასუხები, ეკონომიკური ზრდისა და
2021-06-30
მარია ზუბიაშვილითამარ კილაძე
საწარმოთა დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების აღრიცხვის სრულყოფა

ანოტაცია. წინამდებარე სტატია ეხება საწარმოს დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების აღრიცხვის პრობლემებს, გადმოცემულია მათი სწორად აღრიცხვის მნიშვნელობა. გამოვლენილია მათ აღრიცხვაში ნაკლოვანებები და შემოთავაზებულია დავალიანებების აღრიცხვის სრულყოფისათვის რეკომენდაციები რეგისტრების წარმოების სახით სს „ქართული ლუდის კომპანია“-ს მაგალითზე.  * * *  საბაზრო
2021-06-30
მარია ზუბიაშვილინინო მღვდელაძე
საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების მართვის შეფასების პრობლემები

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების შეფასების და მართვის თავისებურებები. გამოყოფილია ეკონოკიკური უსაფრთხოების დონის ამსახველი ძირითადი მაჩვენებლები. წარმოდგენილია საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების დონის ამაღლების რეკომენდაციები.  * * *  გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში ეკონომიკური უსაფრთხოების როლი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა.
2021-06-30
ციცინო თეთრაული
ეკონომიკური განვითარების ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პირობებში

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური განვითარების თავისებურებები. გაშუქებულია ურთიერთდამოკიდებულება ეკონომიკურ განვითარებასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის. დახასიათებულია საბაზრო ეკონომიკის განვითარების მოდელები. გაანალიზებულია საქართველოს გარდამავალი ეკონომიკის პრობლემები, გლობალიზაციის პირობებში. შეფასებულია გლობალიზაციის როლი და მნიშვნელობა
2021-06-30
ხათუნა თოდუა
კორონავირუს COVID -19-ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე

ანოტაცია. ახალმა კორონა ვირუსულმა პანდემიამ სერიოზული ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დააყენა როგორც მთელი მსოფლიო, ისე საქართველო.  საგრძნობლად გაუარესდა ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები. პანდემიის მიმართ საქართველოს ეკონომიკა მაღალი მოწყვლადობით ხასიათდება, რაც სხვადასხვა ფაქტორებითაა გამოწვეული. ჩვენი მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა სოციალური დახმარების
2021-06-30
ნუგზარ თოდუაეკატერინე უროტაძე
სმარტ ტურისტული ტექნოლოგიების გავლენა მომხმარებელთა ქცევაზე

ანოტაცია. სტატიაში შესწავლილია სმარტ ტურისტული ტექნოლოგიების როლი თანამედროვე ტურისტულ ბიზნესში. სმარტ ტურისტული ტექნოლოგიების ძირითად დეტერმინანტებად ნაშრომში მიჩნეულია ინფორმაციულობა, ხელმისაწვდომობა, ინტერაქტიულობა, პერსონალიზაცია და უსაფრთხოება. ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის საფუძველზე დადგენილია მომხმარებლების მიერ საქართველოს დესტინაციების მიერ
2021-06-30
ლია თოთლაძეგივი ვეშაპელი
ციფრული ტრანსფორმაციის შრომასა და შრომის ბაზარზე გავლენის საკითხისათვის

ანოტაცია. ოცდამეერთე საუკუნის გლობალური ეკონომიკა ინოვაციების, ტექნოლოგიების, პროდუქტიულობის, ახალი ცოდნისა და უნარების ეპოქა გახდა, რომელიც ორიენტირებულია მდგრად და ინკლუზიურ ზრდაზე. ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად კი მუდმივად ვითარდება და იცვლება შრომის ბაზარი. ტექნოლოგიური ცვლილებები გავლენას ახდენს სამუშაო ძალის მოთხოვნასა და მიწოდებაზე, აქედან გამომდინარე
2021-06-30
მაია სოსელია გიორგი ირემაშვილი
საერთაშორისო თანამშრომლობა ჯანდაცვის ტექნოლოგიების შეფასების სფეროში

ანოტაცია. ბოლო წლების განმავლობაში სულ უფრო მკაცრდება კრიტერიუმები, რომლებითაც უნდა დასაბუთდეს ამა თუ იმ სამედიცინო ტექნოლოგიების ფართო პრაქტიკული გამოყენებისა და მათი საზოგადოებრივი თანხებიდან დაფინანსების საკითხი.   დღესდღეობით ჯანდაცვის ტექნოლოგიების შეფასება (ჯტშ) პოლიტიკურად აღიარებული და სტრუქტურულად გაფორმებულია თითქმის ყველა ეკონომიკურად
2021-06-30
დავით კბილაშვილი
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) მნიშვნელობა თანამედროვე მომხმარებლებისთვის

ანოტაცია: მზარდი გლობალური კონკურენციის პირობებში, მდგრადი კონკურენტული უპირატესობის მოპოვება უფრო და უფრო დიდი გამოწვევა ხდება კომპანიებისთვის. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობამ, თანამედროვე მომხარებელი უფრო გათვითცნობიერებული გახადა დღევანდელი მსოფლიოს წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ. შედეგად, მათ აქვთ
2021-06-30
რუსუდან კვარაცხელიალევან კიკილაშვილი
მთის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები პოსტ პანდემიის ფაზაში

მოკლე ანოტაცია საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, კვლავ შეზღუდულია ტურისტული აქტივობა. ამ ეტაპზე, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს მთის ტურიზმის პოპულარიზაციაზე, რათა გააცნოს მსოფლიოს ტურისტულ ბაზარს საქართველოს მთების პოტენციალი, მოიზიდოს მეტი ტურისტი, განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ პერიოდში, ორგანიზმის ძალების აღდგენისა და თვალწარმტაცი ბუნებით ტკბობის მიზნით.
2021-06-30
მარია ზუბიაშვილითამარ კილაძე
მარკეტინგის სოციალურ-ეკონომიკური კონცეფციის როლი ფირმაში

ანოტაცია. დღეს, სოციალურ-ეკონომიკური ზრდის და განვითარების პრობლემის გადაჭრისას, რომელმაც თითქმის მთელი მსოფლიო საზოგადოება მოიცვა, განსა­კუთრებული როლი ეკუთვნის სოციალურ მარკეტინგს. რესურსების გამოყენების გამკაცრების, ეკოლოგიური და  სოციალური შეზღუდულობის პირობებში  ის შეიძლება განვითარდეს შეცვლილი მარკეტინგის დონეზე და გამოყენებული იქნეს, როგორც ეფექტიან
2021-06-30
ქეთევან კიწმარიშვილი
ინოვაციური საქმიანობის განვითარებისთვის საჭირო საკითხები

ანოტაცია. ინდუს¬ტრი¬ულად განვითარებულმა, ასევე დინამიურად განვითარებადმა ქვეყნებმა უკანასკნელ წლებში შთამბეჭდავ შედეგს მიაღწიეს უმეტესად წარმატებული ინოვაციურ-ტექნოლოგიური საქმიანობით. დღეისათვის საქართველოში ინოვაციური კლიმატი აღნიშნული საქმიანობისათვის არასახარბიელოა. არ არსებობს ერთიანი ინოვაციური სახელმწიფო პოლიტიკა, სუსტია ინოვაციური
2021-06-30
ლია კოზმანაშვილი
პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის სამეცნიერო შეხედულებები სახელმწიფო მართვის პრობლემების შესახებ

ნებისმიერი სახელმწიფო ხელისუფლების წინაშე დგას სახელმწიფო მართვის პრობლემა, რომლის უმთავრესი დანიშნულებაა ხალხის სამსახურში ყოფნა და ხალხის ინტერესების დაცვა, კერძოდ, იმ ხალხის სამსახურში ყოფნა, რომლის მიერაც არის არჩეული ესა თუ ის ხელისუფლება. საყოველთაოდ ცნობილია, აგრეთვე, რომ საზოგადოებრივ-სახელმწიფოებრივი სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და ხალხის
2021-06-30
გიორგი კრავეიშვილი
ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარება როგორც XXI საუკუნის გამოწვევა: არსი და მეთოდოლოგია, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შედარებითი ანალიზი

ანოტაცია: სტატიის მიზანი არის ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების აქტუალობასა და მნიშვნელობაზე ყურადღების გამახვილება; იმ ფაქტორების გამოვლენა რომლებიც განსაზღვრავენ თუ რამდენად ინკლუზიურად ვითარდება ქვეყნის ეკონომიკა; აღნიშნულ ფაქტორებზე დაყრდნობით პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინკლუზიური განვითარების ინდექსის შემუშავება და აღნიშნული ქვეყნების შედარებითი ანალიზი.
2021-06-30
თეა ლაზარაშვილირუსუდან დალაქიშვილი-ჭიჭინაძე
სოციალური ინოვაციები: ეკონომიკური და სოციალური შინაარსი

ანოტაცია. სამეცნიერო ლიერატურაში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურად საკითხად განიხილება სოციალური ინოვაციების სტატუსი, როგორც საზოგადოებრივი და ეკონომიკური ცხოვრების დამოუკიდებელი მოვლენა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით სოციალური ინოვაციებისადმი ინტერესი, როგორც სამეცნიერო კვლევის ობიექტისადმი უკვე ბოლო 20 წელია რაც შეიმჩნევა და განპირობებულია როგორც საზოგადოებრივი სექტორის
2021-06-30
ზურაბ ლიპარტიაბესიკ შერაზადიშვილი
სტრატეგიული მენეჯმენტი ეფექტური რეგიონული პოლიტიკის კონტექსტში (კონცეპტუალურ-მეთოდოლოგიური მიდგომა)

ანოტაცია. საქართველოს სინამდვილეში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რეგიონის რესურსული პოტენციალის, რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების, რეგიონის ეკონომიკის განვითარების რაციონალური მიმართულებების განხილვის საკითხებს. საქართველოში დღეს არსებული ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია სტრატეგიული დაგეგმვის
2021-06-30
გელა ლობჯანიძექეთევან მდინარაძენანა მდინარაძეეკატერინე სანიკიძე
კორონაეკონომიკის გლობალური ტენდენციები და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია  ახალი COVID-19 კორონავირუსის პანდემიის ძირითადი ასპექტები, რომელიც უკვე გახდა მსოფლიოს ყველა სახელმწიფოს ეკონომიკისა და გლობალური ეკონომიკური რეგულირების ინსტიტუტების სიძლიერის გამოცდა. ამ თვალსაზრისით, შესწავლილია ეპიდემიის ეკონომიკის, ანუ, ე.წ. კორონაეკონომიკის უარყოფითი მასშტაბები მსოფლიო ქვეყნებსა და საქართველოში, შემოთავაზებულია
2021-06-30
დალი მაგრაქველიძე
გაკოტრება და მისი პროგნოზირება ალბათური მოდელების გამოყენებით

ანოტაცია. გაკოტრების პროგნოზირების მოდელების შემუშავებაში სხვადასხვა მეთოდი იქნა დანერგილი. მათ შორის, ალბათური მოდელები გამოყენება კომპანიის გაკოტრების ადრეული გაფრთხილების უზრუნველსაყოფად. განვიხილავ ორ განსხვავებულ ალბათურ მოდელს, ერთი უფრო მარტივი და უფრო მეტი ვარაუდების მომცემია, ხოლო მეორე, რომელიც გარკვეულწილად უფრო რთულია, მაგრამ ნაკლებ ვარაუდებს აკეთებს.
2021-06-30
ნინო მამულაძე
სავაჭრო კომპანიის კომუნიკაციური პოლიტიკა და მისი თავისებურებები საქართველოში

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია სავაჭრო კომპანიის კომუნიკაციური პოლიტიკა და მისი თავისებურებები საქართველოში.  საბაზრო ურთიერთობების ფორმირების პროცესი იწვევს წარმოებისა და წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციის პროცესის გარდაქმნას, საბოლოო მომხმარებლების საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე. სხვადასხვა უცხოური ქვეყნის გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ამ
2021-06-30
ქეთევან მდინარაძენანა მდინარაძე
უმაღლესი განათლების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის შეფასების მექანიზმი

ანოტაცია. სტატიაში აღწერილია განათლების სოციალურ-ეკონომიკური ფუნქციები და მისი რეალიზაციის სრულყოფის მექანიზმები. დახასიათებულია უმაღლესი განათლების სოციალური და ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების გზები. უმაღლესი განათლების სოციალური და ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების მრავალი კრიტერიუმი არსებობს. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია საზოგადოების მატერიალური
2021-06-30
მედეა მელაშვილინუნუ ქისტაურიქეთევან ქველაძე
უმუშევრობა და პანდემია

ანოტაცია.ნაშრომი ეძღვნება ეკონომიკის ერთ-ერთ უმწვავეს გლობალურ პრობლემას - უმუშევრობას და მასზე კოვიდური პანდემიის გავლენას. განხილულია შრომის მსოფლიო ბაზარზე წარმოქმნილი ე.წ. პოსტკოვიდური ტენდენციები: ბევრი დარგის შემცირება ან გაქრობა; უმუშევრობის ზრდა; IT დარგის სფეროს სპეციალისტებზე განსაკუთრებული მოთხოვნა; განათლების, აგრეთვე ტურიზმსა და მომსახურების სფეროს
2021-06-30
ლელა მენაბდიშვილი
„მკვლელი ვირუსი“-თ გამოწვეული ადამიანთა დანაკარგი საქართველოში

ანოტაცია. უკვე წელიწადზე მეტია რაც პანდემიის პირობებში გვიხდება ცხოვრება. ჩვენი დღევანდელი ყოფა მრავალი პრობლემითა დამძიმებული, რომელთა შორისაცაა ადამიანთა დანაკარგი. ნაშრომში ამ პრობლემას ეხება. სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია საქართველოში ერთი წლის განმავლობაში  კორონავირუსული ინფექციის ორი ტალღის პირობებში  ინფიცირებით გამოწვეული ადამიანთა
2021-06-30
ნანა მენაბდიშვილი
პირველი ქორწინების საშუალო ასაკის ძირითადი ტენდენციები

ანოტაცია.  ნაშრომი ეყრდნობა სტატისტიკურ მონაცემებს ქორწინების საშუალო ასაკის შესახებ. ქორწინების საშუალო ასაკის ძირითადი ტენდენციების გამოსავლენად განხილულია სხვადასხვა ქვეყნების მაჩვენებლები და შედარებულია საქართველოს მონაცემებს. მრავალ ქვეყანაში ფიქსირდება პირველი ქორწინების ასაკის ზრდა. საკვანძო სიტყვები:  ქორწინების საშუალო ასაკი, ქორწინების ასაკის ზდის
2021-06-30
სიმონ გელაშვილინინო აბესაძემარინე მინდორაშვილი
მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტზეCOVID-19-ის გავლენის სტატისტიკური შესწავლის პროგრამულ-მეთოდოლოგიური საკითხები

ანოტაცია. სტატია[1] მიზნად ისახავს  მოსახლეობის  ცხოვრების სტანდარტზე მიმდინარე პანდემიის  გავლენის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასების მეთოდოლოგიური საკითხების გაშუქებას, რაც ითვალისწინებს როგორც სათანადო მონაცემების შეგროვებას და კვლევის ინფორმაციული ბაზის ფორმირებას, ისე მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას და ადეკვატური მაჩვენებლების გაანგარიშებას;
2021-06-30
ონისე მირცხულავა
ქვეყანაში სამართლიანი და ეფექტური საგადასახადო სისტემის ფორმირების პრინციპები

ანოტაცია. სწორი საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავება, დანერგვა და გატარება სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.საგადასახადო სისიტემის მიერ გამომუშავებული რესურსებით ფორმირდება ბიუჯეტი და ფუნქციონირებს სახელმწიფო, რასაც მოსდევს ქვეყნის განვითარება და ეკონომიკური წინსვლა. შესაბამისად სწორი პოლიტიკის შემუშავება, მისი კონტროლი და პრობლემათა ანალიზი
2021-06-30
ცირა მიქატაძენინო გრიგოლაია
ტრანზაქციული ხარჯები: გამოწვევები და შესაძლებლობები მენეჯერებისთვის

 ანოტაცია. სტატიაში განხილულია ტრანზაქციული დანახარჯების წარმოშობა და მნიშვნელობა. მაღალი ტრანზაქციული ხარჯები იწვევენ საქმიანი აქტივობის შემცირებას და ფირმის ქცევის სერიოზულ მოდიფიცირებას. ამიტომ საჭიროა ოპტიმუმის ძიება. ასვე საჭიროა სწორი არჩევანი ბაზართან ურთირთქმედებისას წარმოშობილ დანახარჯებსა და ამ ტრანზაქციების ფირმის შიგნით განხორციელებსთან
2021-06-30
ზურაბ ნოზაძე
მდგრადი განვითარება და მისი ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური საკითხები

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია მდგრადი განვითარების ჩამოყალიბების არსი და მისი მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაში და ცხოვრეის დონის ამაღლების საქმეში. გაანალიზებულია მდგრადი განვითარების ძირითადი კომპონენტები როგორიცაა: ეკონომიკური, ეკოლოგიური, სოციალური. მოცემულია კონკრეტული წინადადებები მათუ გაუმჯობესებისათვის და ეფექტიანობის ამაღლებისათვის.
2021-06-30
ნინო სარდლიშვილი
ორსული, მცირეწლოვანი შვილის დედა და სამუშაო სივრცე

ანოტაცია. ქალი თანამედროვე საზოგადოების სრულფასოვანი წევრია. ის ცდილობს მაქსიმალურად იყოს რეალიზებული,განვითარდეს, იყოს დამოუკიდებელი, აქტიურად ანვითარებდეს თავის კარიერას. ამ ყველაფრის პარალელურად ის ასევე ცდილობს იყოს კარგი დედა, სწორედ იმისთვის რომ ქალმა შეძლოს თავისი ცხოვრების ამ ორი მიმართულების დაბალანსება და თანაბრად განვითარება, დემოკრატიული სამყარო მივიდა
2021-06-30
ნინო სარდლიშვილინინო საჩალელი
ტურიზმში დასაქმებული ადამიანები და მათი მართვის თავისებურებები

ანოტაცია. ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების ხარისხის დონე დიდ -წილად არის დამოკიდებული შრომით კაპიტალზე, სწორედ პროფესიონალი და მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსი ქმნის იმ გარემოს რომელშიც ტურისტი თავს კომფორტულად გრძნობს, აქედან გამომდინარე აუცილებელია ამ სფეროში დასაქმებული პროფესიონალი კადრების შრომის დაფასება, წახალისება, შრომითი პირობების
2021-06-30
თათია უდესიანიდალი სოლოღაშვილი
აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფისა და კონტროლის საკითხები

ანოტაცია. აუდიტორული საქმიანობა ეს არის აუდიტორის ან აუდიტორული  ფირმის მიერ აუდიტის  საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე ჩატარებული სამუშაო, რომელიც  აუდიტის საფუძველზე წარმოადგენს შესაბამის დასკვნას ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობის, სამართლიანობისა და სისრულის შესახებ შესაბამისი მოსაზრებებით. ხოლო აუდიტორი და აუდიტორული ფირმა  აუდიტორული
2021-06-30
მაკა სოსანიძელალი ოსაძე
ციფრული მარკეტინგი პანდემიის პირობებში

ანოტაცია. ნაშრომში ნაჩვენებია ციფრული მარკეტინგის არსი, ტრადიციული მარკეტინგსა და  ციფრულ  მარკეტინგს შორის განსხვავება. ასევე განხილულია მომხმარებლის ქცევის ცვლილება და ციფრული მარკეტინგის მნიშვნელობა  თანამედროვე პირობებში. საკვანძო სიტყვები: ციფრული მარკეტინგი,მომხმარებლის ქცევა,პანდემია, COVID– 19.  შესავალი მარკეტინგის კონცეფცია მუდმივად 
2021-06-30
მაია სოსელია თამარი ბეგდარაშვილი
ფირმათა ადაპტაციული სტრატეგია

ანოტაცია. ფირმათა ადაპტაციული სტრატეგია ნაწილობრივ გარანტად მიიჩნევა მომავალი წარმატებისათვის. ის სერიოზული იარაღია თანამედროვე უმკაცრესი კონკურენციის პირობებში. ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების წინაპირობა იყო საწარმოს ადაპტაციის სტრატეგია, რომელიც თავის მხრივ აერთიანებს მოქმედებების სხვადასხვა ალტერნატივას და ეს იღებს ერთგვარი სამოქმედო გეგმის
2021-06-30
ლალი სრესელი
სახელმწიფოსა და ბიზნესის პარტნიორობის როლი დასაქმების მაჩვენებელზე

ანოტაცია.უმუშევრობის შემცირება და  მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმება ნებისმიერი სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტია. ბიზნესის განვითარება, რომელიც ახალ სამუშაო ადგილებს და სტაბილურ ეკონომიკურ მდგომარეობას ქმნის, შეუძლებელია სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე და თავის მხრივ,  ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერე დამოკიდებულია ბიზნეს სექტორის განვითარების
2021-06-30
იამზე სურმანიძე
აჭარის ბიზნეს სექტორში დასაქმების დარგობრივი სტრუქტურის სტატისტიკური ანალიზი

ანოტაცია. სტატიაში შესწავლილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიზნეს სექტორში დასაქმების დარგობრივი სტრუქტურა, გამოვლენილია ეკონომიკური საქმიანობის სახეებიდან წამყვანი დარგები დასაქმების მიხედვით. შეფასებულია ამ დარგებში შრომის პროდუქტიულობის დონე, მისი დინამიკა და მასზე მოქმედი ფაქტორების გავლენა ფიქსირებული და სტრუქტურული ძვრების ინდექსების გამოყენებით.
2021-06-30
თამაზ გამსახურდიათეიმურაზ ფესტვენიძე
ეფექტური მენეჯმენტი - ძლიერი სახელმწიფო

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია ხელისუფლების ძირითადი ამოცანები, რომლებიც ითვალისწინებს ქვეყნის ძლიერებასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას, რომელიც დამოკიდებულია გამოცდილების, კვალიფიკაციის, პროფესიული დონის ამაღლების, ფიზიკური და გონებრივი შრომის ეფექტურად გამოყენების უნარზე. ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ ეფექტური შრომითა და გონივრული  გადაწყვეტილების
2021-06-30
თენგიზ ქავთარაძე
საკვებწარმოების თანამედროვე ეკონომიკური პრობლემები საქართველოს მეცხვარეობაში

ანოტაცია. ნაშრომში პირველადაა შესწავლილი მეცხვარეობის საკვებწარმოების თანამედროვე მდგომარეობა. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ სოფლის სოციალური ინფრასტრუქტურის მოშლამ, კასპიისპირეთში 200 ათასი ჰექტარი ზამთრის საძოვრების დაკარგვამ გამოიწვია მეცხვარეობის დარგის დიდი დაქვეითება, რამაც გამოიწვია მთის სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაცია. მეცხვარეობის დარგის აღდგენისა და
2021-06-30
ლიანა ქართველიშვილილაშა ქურდაშვილიმარიამ ხეცურიანიბონდო ფანჩვიძე
გარემოს პირობების გათვალისწინება ტურისტულ ინდუსტრიაში

ანოტაცია. საქართველოს ტურიზმის სექტორს უდიდესი პოტენციალი აქვს.ბოლო პერიოდში,განსაკუთრებით აქტუალური ხდება რეგიონული ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება.რეგიონული ტურიზმის განვითარებისათვის საჭიროა განისაზღვროს ქვეყნის მარკეტინგული სტრატეგია,რომლის მეშვეობითაც ვლინდება ამა თუ იმ სფეროს საბაზრო შესაძლებლობები. ტურიზმის ეკონომიკური ზემოქმედება, მისი გავლენა
2021-06-30
ირაკლი ქვარაიაქეთევან ქუთათელაძეელისაბედ მალანია
მშენებლობის რისკების გავლენა საინვესტიციო ხარჯებზე

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია ახალი ობიექტების მშენებლობის დაწყებისას ყველა შესაძლო რისკების გათვალისწინების აუცილებლობა, რომელიც ბოლო ხანებში განსაკუთრებით მრავალფეროვანი გახდა. მაგალითად, გასულ წელს საერთოდ არავინ არ ელოდა, რომ პანდემიის გამო მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უამრავი უნიკალური ნაგებობის მშენებლობა გაჩერდებოდა. აქედან გამომდინარე, ყველაფრის წინასწარ
2021-06-30
ნინო ქვარაია
პანდემიის გავლენა გლობალური მომარაგების ჯაჭვებზე

ანოტაცია. კოვიდ ვირუსის გაჩენამ ჩინეთში, რომელიც გლობალური მასშტაბით წარმოების და დისტრიბუციის ერთ-ერთი მთავარ ჰაბად გვევლინება, დიდი გავლენა მოახდინა მზა და ნახევარფაბრიკატი პროდუქციის მიწოდებაზე მსოფლიოს მრავალი ქვეყნისთვის, რომლებიც ლოჯისტიკურად არიან დაკავშირებული ჩინეთთან. შედეგად, მსოფლიოში მეწარმეები განიცდიან ზრდად პოლიტიკურ და კონკურენტულ ზეწოლას იმ
2021-06-30
მედეა მელაშვილინუნუ ქისტაურიქეთევან ქველაძე
გასტრონომიული ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (უცხოური გამოცდილების გათვალისწინებით)

ანოტაცია. წელიწადზე მეტია საქართველოს ეკონომიკა, მსოფლიო ეკონომიკების მსგავსად, მედიცინის მძევლად იქცა, რის გამოც ქვეყნის ეკონომიკური დარგები ლოკდაუნში აღმოჩნდა. ამ დარგებს შორისაა ტურიზმის დარგი, რომელმაც პანდემიის გამოჩენის პირველივე დღიდან ყველაზე დიდი დარტყმა განიცადა. ნაშრომი ეძღვნება ეკონომიკის ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას, როგორიცაა ტურიზმის დარგის პანდემიით
2021-06-30
მედეა მელაშვილინუნუ ქისტაურიქეთევან ქველაძე
საინვესტიციო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში

ანოტაცია. ნაშრომი ეხება ისეთ საჭირბოროტო საკითხს, როგორიცაა უცხოური ინვესტიციები; განხილულია ინვესტიციების როლი ზოგადად ეკონომიკის განვითარებაში, სხვადასხვა წამახალისებელი ფაქტორები უცხოური ინვესტიციების დასაინტერესებლად. სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკის მნიშვნელობაუდიდესიანებისმიერი ქვეყნისათვის, რაც, რათქმა უნდა, სახელმწიფოს პრეროგატივაა. ნაშრომში
2021-06-30
ნუნუ ქიქოძე მედეა ლომინაშვილი-ფრუიძე
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის პრობლემები ქართულ ბიზნესკომპანიებში

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის პრობლემები ქართულ ბიზნესკომპანიებში. ადამიანური რესურსი ნებისმიერი კომპანიის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი და მისი   წარმატებული ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი პირობაა. კომპანიის მმართველობით საქმიანობაში მნიშვნელოვანია HR მენეჯერის და მენეჯმენტის თანამშრომლობა, რაც, სულ
2021-06-30
ფატი შენგელია
კრიზისული სიტუაციის მართვა

ანოტაცია. კოვიდპანდემიამ მსოფლიო მასშტაბით ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვია, შესაბამისად მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. აქტუალური გახდა კრიზისული სიტუაციის მართვა. სწორი მართვის შედეგად ნაკლები ზიანი მიადგება ქვეყნის ეკონომიკას, ნაკლებად დაზარალდება ბიზნესი. მიმდინარე ეტაპზე გამოიკვეთა ლიდერის როლი კომპეტენტური გადაწყვეტილების მიღების
2021-06-30
ქეთევან შენგელია
სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის ანტიკრიზისულ მართვაში პანდემიის პირობებში

ანოტაცია. ხელისუფლების როლი ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანაშიპანდემიის პირობებში უმნიშვნელოვანესია. მას აქვს ძირითადი ვალდებულებები: შეუნარჩუნოს საზოგადოებას მშვიდობა, ნორმალური ცხოვრების და მუშაობის პირობები, ხელი შეუწყოს ბიზნესის განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვას, წარმოების და ექსპორტის ზრდას. სწორ ანტიკრიზისულ მართვას შეუძლია პრობლემების შერბილება, როგორც
2021-06-30
მალხაზ ჩიქობავა
კლაუს შვაბის „დიადი გადატვირთვა“ - გზა ნეოტოტალიტარიზმისკენ

ანოტაცია. სტატიაში გაანალიზებულია „მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის“ უცვლელი თავმჯდომარის კლაუს შვაბის წიგნი „კოვიდ-19: დიადი გადატვირთვა“;  მისი იდეური იდენტობა მილტონ ფრიდმანთან და თანამედროვე ვირუსულ-ეკონომიკური კრიზისის ფონზე გლობალური მასშტაბით ცხოვრებაში „დიადი გადატვირთვის“ პრინციპების დანერგვის პერსპექტივები.   სტატიაში აღნიშნულია, რომ ნახევარი
2021-06-30
ელენე ჩიქოვანი
თანაბარი შესაძლებლობების რეალიზაციის ზოგიერთი საკითხისათვის შრომითი ურთიერთობების სფეროში

ანოტაცია. სტატიაში  დახასიათებულია თანაბარი შესაძლებლობების რეალიზაციის პრობლემები საქართველოს შრომითი ურთიერთობების სფეროში. განხილულია ის ნაკლოვანებები, რომელიც ამჟამად  ქვეყნის შრომთი ურთიერთობების რეგულირების სფეროში არის ჩამოყალიბებული  და რიგ შემთხვეაში ხელშემშლელ ბარიერებს ქმნის  თანაბარი შესაძლებლობების განვითარებისა და შრომითი გარანტიების
2021-06-30
ციცი ცაცკრიალაშვილი
მცირე საოჯახო მარნების ბიზნესის განვითარების პრობლემები პანდემიის პერიოდში

ანოტაცია. სტატიაში აღწერილია პანდემიის პერიოდში რა სირთულეები და პრობლემები შეხვდათ მცირე საოჯახო მარნების მფლობელებს, როგორ გაუმკლავდნენ და შეინარჩუნეს ბიზნესი, პანდემიის რთულ პირობებში. გაანალიზებულია ღვინის ტურიზმისა და ღვინის ტურისტების როლი მცირე მარნების ბიზნესის განვითარებაში. სტატიაში განხილულია იტალიელი პროფესორების კვლევა, პანდემიის როლი მეღვინეობის
2021-06-30
სოფიო ცეცხლაძე
ქართული ღვინის და ტურისტული ბაზრის პრობლემები COVID 19-ის პანდემიის პირობებში

ანოტაცია. ნაშრომი შეეხება ღვინის ბაზრის მდგომარეობას და ტურისტული სექტორის პრობლემებს პანდემიის პირობებში. აღნიშნულია, რომ  ტურისტულ სექტორს განსაკუთრებული პრობლემები შეექმნა პანდემიის პირობებში, რაც,  მეღვინეობის დარგზეც აისახა. ახალი მარკეტინგული სტრატეგიის გამოყენებით, ღვინის დარგმა შეძლო, რომ ნაკლებად პრობლემური ყიფილიყო ეს პერიოდი, თუმცა მნიშვნელოვანია,
2021-06-30
ცირა ცეცხლაძე
აჭარა, მნიშვნელოვანი ტურისტული რეგიონი რეკრიაციული ტურიზმის მიმართულებით

ანოტაცია. ჩვენს მიერ დამუშავებულ სამეცნიერო ნაშრომში მნიშვნელოვანი ყურადღებაა დათმობილი იმის მტკიცებაზე,თუ რატომაა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის ტურიზმის, კერძოდ კი,რეკრიაციული ტურიზმის მიმართულება პრიორიტეტული.  არის საკვანძო საკითხები განხილული რეკრიაციული დანიშნულების ადგილისა თუ მათი გამოყენების თავისებურებებზე. ასევე ანალიზი არგუმენტირება
2021-06-30
მარინე ცუცქირიძე
მსხვილი ბიზნესის ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია მსხვილ საწარმოთა ინოვაციური და ტექნოლოგიური განვითარების პროცესი, გაანალიზებულია მისი სტრატეგიული მიმართულებები, ინოვაციური ეფექტიანობისა და ბიზნესის განვითარების პერიოდებში მისი პერსპექტივა საქართველოში.გადმოცემულია მსხვილი ბიზნესის საქმიანობასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები,ბიზნესის ინოვაციური პერსპექტივა,მოცემულია
2021-06-30
ზურაბ წერეთელი
ინოვაციური ბიზნესის განვითარების პრობლემები და პესპექტივები საქართველოში

ანოტაცია. სამეცნიერო ნაშრომში განხილულია ინოვაციის როლი ინოვაციური ბიზნესის განვითარებაში და მისი პრობლემების გადაწყვეტაში. წარმოდგენილია ინოვაციის, ტოტალური ინოვაციის, ინოვაციური ბიზნესის ცნებები, მათი ურთიერთკავშირი, ინოვაციური ბიზნესის ძირითადი პრობლემები და პესპექტივები, როგორც მსოფლიო მასშტაბით, ასევე საქართველოში, აგრეთვე წარმოდგენილია რეიტინგები
2021-06-30
ნინო ჭამიაშვილი
სადაზღვევო კომპანიების აქტუარული გათვლები პანდემიის პირობებში

ანოტაცია. დაზღვევა რისკის მართვის ერთ-ერთი ფინანსური ინსტრუმენტია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია რისკის შედეგად წარმოქმნილი ფინანსური ზარალის თავიდან აცილება (სადაზღვევოსაზოგადოებაზეგადაცემა).აღნიშნულ ნაშრომში საუბარი იქნება პანდემიის დროს სადაზღვევო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობაზე, ასევე, მოყვანილი იქნება მაგალითები, სადაც ნათლად
2021-06-30
ქეთევან ჭანიძეგულად თხილაიშვილი
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების მნიშვნელობა საქართველოსთვის. წარმოდგენილია და დახასიათებულია მსოფლიოში არსებული ენერგიის განახლებადი წყაროები, მოყვანილია სხვა ქვეყნების გამოცდილება,მსგავსი ტიპის წყაროების გამოყენების მიმართულებით. განხილულია საქართველოში არსებული ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების
2021-06-30
გიორგი ხარშილაძე
„ახალი კორონავირუსის“ (COVID-19) ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე და მისი მოსალოდნელი შედეგები

ანოტაცია.  ახალი კორონავირუსი (COVID-19)ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად იქცა თანამედროვე მსოფლიოში. მილიონობით დაკარგული სამუშაო ადგილი, გაზრდილი სიღარიბე, გარკვეული ტიპის ბარიერები სამედიცინო სერვისების მიღებისას, დაკეტილი სკოლები, გაჩერებული ეკონომიკა და ა.შ. წარმოადგენს იმ არასრულ სიას, რაც პანდემიამ მოიტანა, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ნებისმიერ სახელმწიფოს, განსაკუთრებით
2021-06-30
ვასილ ხიზანიშვილი
ომის შემდგომი იტალიის რეკონსტრუქციის პერიოდი (1945-55 წწ.) საგარეო პოლიტიკის პრიზმაში

ანოტაცია. ომისშემდგომი იტალია აღმოჩნდა უაღრესად რთული შიდა და გარე  სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გამოწვევების წინაშე, რომელთა წარმატებით გადაწყვეტას უნდა უზრუნველეყო ქვეყნის შთამბეჭდავი შედეგები ახლო მომავალში.   საკვანძო სიტყვები:რეკონსტრუქცია, აშშ-ის დახმარება(,,მარშალის გეგმა“), ევროპული ინტეგრაცია, იტალიის ეკონომიკური სასწაული. შესავალი  ე.წ. La Ricostruzione
2021-06-30
ლალი ხიხაძე
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებისა და სმარტ კონტრაქტების ეფექტიანი გამოყენების შესაძლებლობები საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებაში

ანოტაცია. თანამედროვე ეტაპზე ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებისა და ციფრული კომუნიკაციების სისტემების განვითარებასთან ერთად, განსაკუთრებულად იზრდება ინტერესი სმარტ კონტრაქტის,[1] როგორც აღნიშნული ტექნოლოგიის ყველაზე ქმედითი ინსტრუმენტის მიმართ. სწორედ სმარტ კონტრაქტის  მეშვეობით ბიზნესს შეუძლია მიიღოს ის სიკეთეები, რაც შედეგად მოჰყვება ინფორმაციული ტექნოლოგიების
2021-06-30
ლალი ხიხაძე
ეთიკური და ზნეობრივი პრინციპები საერთაშორისო ბიზნესის კომუნიკაციების მართვის განმსაზღვრელი ფაქტორი

ანოტაცია. საერთაშორისო ბიზნესში ეთიკა ზოგადსაკაცობრიო ზნეობრივი ქცევის პრინციპებს ეფუძნება, რაც მჭიდროდაა დაკავშირებული ბიზნესსუბიექტების რელიგიურ, ფილოსოფიურ და კულტურულ ფასეულობებთან, ეროვნულ ტრადიციებთან და თანამედროვე შეხედულებებთან. გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპზე ეთიკური და ზნეობრივი ქცევის მაღალი სტანდარტები მოითხოვს, რომ საერთაშორისო კომპანიამ
2021-06-30
მერაბ ჯულაყიძე
ინფორმაციის ეკონომიკა

ანოტაცია. ნაშრომში განხილულია საბაზრო მოდელებში ასიმეტრიული ინფორმაციის არსებობის დროს წარმოშობილი რამდენიმე საკითხი, რომელსაც  შეუძლია იდეალურ ინფორმირებულობის მდგომარეობასთან შედარებით, ბაზარი არაეფექტური გახადოს. გონივრულად შედგენილი კონტრაქტების მეშვეობით დაკარგული მოგების დაბრუნება არის შესაძლებელი. კერძოდ, კონტრაქტი შეიძლება გაფართოვდეს დამატებითი
2021-06-30